22. nedeľa v Cezročnom období - 29.8.2021

22. nedeľa v Cezročnom období - 29.8.2021

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.

Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“

On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“

Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť.

Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Na tichom a nerušenom mieste si doprajem čas vnútorne sa stíšiť a chvíľu len vnímať Pánovu prítomnosť a seba v nej. Poprosím Ducha Svätého o svetlo a schopnosť prijať Ježišove slová a porozumieť im.
  • Pozorne, pomaly si prečítam dnešné evanjelium a vnímam, ako moje vnútro reaguje. Možno mi pomôže udalosť si predstaviť a pozorovať farizejov, učeníkov, Ježiša, zástup... vidieť, počúvať, vcítiť sa, vstúpiť do deja, zaujať postoj, viesť dialóg a pod.
  • Ježiš hovorí o zvykoch, obyčajoch, na ktorých si zákonníci a farizeji tak veľmi zakladali. Sami osebe boli dobré, ale nestačili, ba vykonávané iba navonok sa stali prekážkou v láske k Bohu a prostriedkom kontroly ostatných.
  • Môžem sa pozrieť na svoje zvyky. Čoho sa držím, možno niekedy až príliš? Prečo? Ako mi to slúži vo vzťahu k Bohu i k iným? Kde je v tom Boh a kde moje srdce? Apoštol Pavol hovorí: „Kde je Pánov Duch, tam je sloboda.“ (2 Kor 3, 17)
  • Pán ma pozýva upriamiť pohľad zvonka do svojho vnútra a strážiť si svoje vlastné srdce, bdieť na tým, čomu v ňom dávam priestor. Ono poskytuje reálny obraz o mne. Spolu s Pánom sa pozriem a porozprávam sa s ním o tom, čo nachádzam. K čomu ma pozýva?

 

Veľmi stráž svoje srdce,

lebo z neho vyvierajú žriedla života.

(Prís 4, 23)