22. nedeľa v Cezročnom období - 3.9.2023

22. nedeľa v Cezročnom období - 3.9.2023

Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“

On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“

Mt 16, 21-27

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Pripravím sa na stretnutie s Pánom v dnešnom rozjímaní modlitbou 63. žalmu: „Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu.“
 • Pomaly si prečítam evanjelium, ktoré Ježiš končí slovami: „Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“
 • Ježiš vovádza svojich učeníkov do skutočností, ktoré sú súčasťou jeho poslania - cesta do Jeruzalema, utrpenie, smrť, ale tiež zmŕtvychvstanie.
 • Neskôr, pri inej príležitosti Ježiš povie: „Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče osláv svoje meno.“ (Jn 12, 27-28). Myslí tým hodinu, čas, v ktorom prinesie obetu svojho života za našu spásu.
 • Predstavím si Ježiša a pri ňom učeníkov. Počúvam, čo Ježiš hovorí a pozerám na ich tváre. Pohľadom spočiniem na Petrovi, ktorý zareaguje tak, že chce Ježiša uchrániť pred utrpením.
 • Ako vnímam tento dialóg medzi Petrom a Ježišom? Dokážem pozerať na veci či udalosti viac z Božej perspektívy ako len z tej mojej ľudskej?
 • Sv. Ignác z Loyoly v bodoch 91-98 duchovných cvičení predkladá exercitantovi na rozjímanie Volanie pozemského kráľa a aplikáciu tohto príkladu na Krista večného kráľa, ktorý hovorí: „Mojou vôľou je získať celý svet a všetkých nepriateľov a tak vstúpiť do slávy môjho Otca. Takže, kto by chcel ísť so mnou, musí sa so mnou namáhať, aby ma tak, ako ma nasleduje v námahe, nasledoval aj v sláve.“
 • ...lebo kto stratí svoj život pre mňa, hovorí Ježiš, nájde ho...
 • Túžba Ježiša po spáse všetkých ľudí je veľmi veľká a preto pozýva toho, kto chce ísť za ním, namáhať sa spolu s ním a pomáhať ľuďom spoznať Boha a dar vykúpenia.
 • Uvažujem nad tým, čo sa ma vnútorne dotýka a k čomu cítim pozvanie.
 • V rozhovore s Ježišom poprosím o milosť pozerať na svet z jeho perspektívy, o nadšenie nasadiť sa do služby pre spásu duší a zároveň prosím o pohľad zameraný na Ježišovo víťazstvo nad smrťou, na zmŕtvychvstanie, na slávu, ktorú má u Otca v nebi.