24. nedeľa v Cezročnom období - 12.9.2021

24. nedeľa v Cezročnom období - 12.9.2021

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu.

Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“

Mk 8, 27-35

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Apoštol Jakub v liste dnešnej nedele hovorí o viere, ktorá sa má zviditeľniť v dobrých skutkoch (porov. Jak 2, 14).
 • Začnem svoje uvažovanie nad Božím slovom s postojom vďačnosti za Božiu prítomnosť a za dar viery, ktorý od Boha mám.
 • Poprosím Ducha Svätého o jeho pomoc, aby ma viedol pri tomto mojom rozjímaní.
 • Pomaly si prečítam úryvok evanjelia a chvíľu zotrvám pri slove, slovnom spojení či vete, ktorá ma najviac oslovuje.
 • Aká prosba, túžba sa ozýva v mojom srdci? O čo chcem prosiť Boha v tejto modlitbe?
 • Predstavím si cestu a na nej Ježiša s učeníkmi, ako prechádzajú okolo dedín do Cézarey Filipovej. Pripojím sa a kráčam spolu s nimi. Počúvam, ako sa medzi sebou rozprávajú. Ježiš vyslovuje otázku: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Po odpovedi učeníkov Ježiš pokračuje a kladie im ďalšiu otázku: „A za koho ma pokladáte vy?“
 • Pozerám na Ježiša, vnímam jeho pohľad a uvažujem, kým je on pre mňa...
 • Ježiš po tom, ako apoštol Peter vysloví, za koho ho pokladá, hovorí o tom, čo ho čaká. Bude prechádzať utrpením, zavrhnutím, zomrie a na tretí deň vstane z mŕtvych.
 • Apoštolovi Petrovi sa nepozdáva, žeby Mesiáš mal trpieť a zomrieť, a preto ho začne od toho odhovárať. Ježišovo poslanie tu na zemi malo zahŕňať aj toto, či sa to niekomu páči, alebo nie.
 • Ježiš z lásky ku mne prišiel na našu zem, žil, trpel, zomrel a vstal z mŕtvych.
 • V mojom živote, v mojom poslaní sú chvíle radosti, avšak aj momenty skúšok, utrpenia a ťažkostí. To všetko je prostriedok k cieľu, pre ktorý ma Boh stvoril, aj kríž, ktorý mám brať na svoje plecia. Ježiš prešiel túto cestu predo mnou. Idem za Ježišom, nasledujem ho. Kráčam spolu s ním k Bohu Otcovi...

„Pane Ježišu, daj, prosím,

aby mi tvoj kríž bol vždy svetlom, silou a spásou.“

(Zo Spoločných modlitieb veriacich)