25. nedeľa v Cezročnom období - 19.9.2022

25. nedeľa v Cezročnom období - 19.9.2022

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“

Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.

Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší.

Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

Mk 9, 30-37

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Ježiš ma aj dnes pozýva do svojej blízkosti, aby ma učil v posvätnom priestore môjho srdca. Prijmem jeho pozvanie, nájdem si nerušené miesto, stíšim sa a venujem mu svoj čas a sústredenú pozornosť. Vychutnám si, že ma objíma a napĺňa Pánova milujúca prítomnosť.
  • Poprosím Ducha Svätého o svetlo a pomoc rozumieť Kristovmu slovu.
  • Pomaly a sústredene si prečítam evanjelium; aj niekoľkokrát za sebou. Vnímam, ktorá scéna, konanie alebo slová Ježiša či učeníkov vo mne rezonujú, čoho vo mne sa dotýkajú. Chvíľu s tým ostanem a načúvam.
  • Ježiš učí svojich učeníkov, a oni nerozumejú a boja sa ho opýtať. Potom sa hádajú medzi sebou, kto z nich je väčší. A opäť, možno zahanbení Ježišovou otázkou, mlčia.
  • Je niečo, čo aj mne bráni vstúpiť do úprimného dialógu s Pánom a byť pred sebou i pred ním pravdivá? Je to strach, hanba alebo iná prekážka? On o tom vie a bezpodmienečne ma prijíma so všetkým. Dovolím mu do toho vstúpiť?
  • Ježiš usmerňuje ambície učeníkov od súťaženia medzi sebou k službe, jednoduchosti a skromnosti. A ukazuje, že prijatie malosti, limitovanosti a závislosti, iných aj svojej osobnej, otvára dvere Bohu i vlastnej hodnote a veľkosti.  

 

Pane, ty objímaš to malé a slabé dieťa aj vo mne.

Pomôž mi prijať ho,

aby som dokázala prijímať iných

a v nich teba i Otca.