27. nedeľa v Cezročnom období - 3.10.2021

27. nedeľa v Cezročnom období - 3.10.2021

Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“

Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“

Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.

                                                                                                  Mk 10, 2-16

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vstúpim do uvažovania nad dnešným Božím slovom uvedomením si Božej prítomnosti. Boh sa túži so mnou stretnúť. Vychutnám si radosť z nášho vzájomného stretnutia.
  • Príď, Duchu Svätý, a pomôž mi porozumieť Božiemu slovu.
  • Prečítam si pomaly a pokojne dnešné evanjelium.
  • Do Ježišovej prítomnosti vstupujú farizeji a kladú mu otázku o postoji manžela voči svojej manželke, či ju smie prepustiť. Vstúpim v predstave do tohto príbehu, pozerám, počúvam, vnímam...
  • V druhej časti evanjelia prinášajú k Ježišovi deti. Pozerám vnútorným zrakom na týchto ľudí, prichádzajúcich k Ježišovi so svojimi deťmi, a vnímam, ako reagujú učeníci a aký postoj zaujíma Ježiš.
  • Zotrvám pri tom, čo sa ma vnútorne najviac dotýka a sformulujem si prosbu, ktorú chcem pred Ježišom vyjadriť.
  • Uvažujem nad Ježišovými slovami... Oslovuje ma jednota a nerozlučnosť manželstva? Dotýka sa ma veta o tvrdosti srdca či pozvanie prijímať Božie kráľovstvo ako dieťa?
  • Potrebujem v tejto chvíli precítiť Ježišovo objatie a požehnanie?
  • Z uvažovania nad tým, čo ma oslovilo, prejdem do rozhovoru s Ježišom. Poďakujem mu za čas modlitby a poprosím ho, aby mi pomáhal stále viac sa otvárať pre spoločenstvo lásky,  v ktorom žije on spolu s Otcom a Duchom Svätým.