3. nedeľa v Cezročnom období - Nedeľa Božieho slova - 23.1.2022

3. nedeľa v Cezročnom období - Nedeľa Božieho slova - 23.1.2022

„Kňaz Ezdráš priniesol Zákon pred zhromaždenie mužov,  žien a všetkých, ktorí boli schopní chápať, čo počúvali... Pozornosť všetkých bola obrátená na knihu Zákona.“   Neh 8, 2-3

 

„Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“   Lk 4, 14-21

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vnútorne sa stíšim a uvedomím si, že som v prítomnosti Boha, ktorého slová sú Duch a život.
  • Prosím o milosť, ktorú chcem dosiahnuť: tu to môže byť – prosím o vnútorné poznanie Pána, ktorý mi zjavuje seba samého v Božom slove – Biblii, aby som ho viac miloval a nasledoval. (porov. DC 104)
  • Dnešná liturgia slova dáva do centra pozornosti „knihu zákona“ a „knihu proroka Izaiáša“, teda Božie slovo. Vnímam, aké sú reakcie tých, ktorí sa dostali do kontaktu s Božím slovom:

„A pozornosť všetkého ľudu bola upriamená na knihu zákona.“
Keď Ježiš dočítal úryvok z knihy proroka Izaiáša,
„oči všetkých v synagóge sa upreli na neho.“

  • Uvažujem nad tým, aký je môj vzťah k Božiemu slovu – nielen ku knihe ako takej, ale predovšetkým k jej obsahu. Mám túžbu objavovať Boha v Božom slove? Hľadám tam odpovede na svoje otázky a životné situácie?
  • Ježiš prečítal slová proroka Izaiáša: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 4, 18-19) Keď ich prečítal, povedal: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ (Lk 4, 21)
    Pripomeniem si situáciu, keď som po prečítaní Božieho slova mohol povedať: „Toto je o mne; toto je presne na moju situáciu...“
    Ježiš vyjadruje zmysel počúvania Božieho slova, aby sa naplnilo v mojom živote, aby ma premenilo – dnes.
  • Poďakujem Bohu za premieňajúcu silu jeho slova v mojom živote.

„Prajem vám,

aby ste vždy prijali Bibliu v jej vzácnej jedinečnosti:

ako slovo, ktoré, presiaknuté Duchom Svätým – darcom života,

nám komunikuje Ježiša, ktorý je život,

a tak robí naše životy plodnými.

Žiadna iná kniha nemá takúto moc.“

(prianie pápeža Františka)