3. veľkonočná nedeľa - 23.04.2023

3. veľkonočná  nedeľa - 23.04.2023

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám JEŽIŠ A IŠIEL S NIMI. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“On im povedal: „A ČO?“Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Lk 24,13-35

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Modlitbu začnem stíšením, vypnem to, čo ma môže vyrušovať, prípadne si nastavím časovač. Vedome vstúpim do Božej prítomnosti: buď slovom, ktoré mi najviac pomáha, alebo gestom – urobím krok vpred.
  • Môžem si vypočuť pieseň:  Ó, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva, deň už sa schýlil alebo meditatívnu melódiu: https://youtu.be/bvpPL4spsDI
  • Poprosím Pána o milosť; tu to môže byť: „Zostaň so mnou, Pane, vždy,  keď sa zvečerieva a deň sa už schýli, nech ti viac dôverujem, s tebou hľadám riešenia!“
  • Pomaly a opakovane si prečítam hore uvedený text. Môžem si uvedomiť  dynamiku  udalosti;  je opísaná množstvom slovies, stále sa niečo deje, pohyb od ku... Ak sa cítim k tomu vedený, môžem sa pri niektorom z nich zastaviť.
  • Ak mi je to blízke, môžem tiež vykročiť, nielen obrazne, ale aj skutočne ísť na prechádzku... Prestavím si, kto ide so mnou... a odkiaľ som vyšiel... Čo je tým mojím miestom rezignácie, z ktorého najčastejšie unikám, odchádzam do zdanlivého bezpečia „Emauz“?
  • Sme po veľkonočných  sviatkoch, no možno v nás stále zostali miesta znechutenia, zlyhania, rozčarovanie... Dovolím im vystúpiť a pomenujem si ich...
  • Potom dovolím Pánovi, aby sa pridal ku mne, a postupne mu rozprávam o tom, čo sa udialo v mojom živote v uplynulých dňoch. Jasne si pomenujem, ČO je to, s čím potrebujem pomoc..., kde nemám odpoveď, čo ma najviac znepokojuje.
  • Potom počúvam, čo mi do tej situácie hovorí Pán svojím SLOVOM, ktorá veta či úryvok sa mi vynorí v mysli. Môžem si ju zapísať alebo si spomenúť na svoj obľúbený citát. Opakujem si ho viackrát, nech sa moje srdce zohreje a zahorí láskou...
  • Modlitbu ukončím poďakovaním  za milosti,  svetlo a Božie požehnanie, s ktorým tu Pán bol prítomný, alebo  žalmom 16:

Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; *
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.
Pána mám vždy pred očami; *
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
.
Preto sa raduje moje srdce †
a moja duša plesá *
aj moje telo odpočíva v nádeji.
Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí *
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.
Ukážeš mi cestu života. †
U teba je plnosť radosti, *
po tvojej pravici večná slasť.