34. nedeľa v Cezročnom období - Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme - 26.11.2023

34. nedeľa v Cezročnom období - Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme - 26.11.2023

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘ Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘ Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘ Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

         Mt 25, 31-46

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Prichádzam k Bohu, ktorý ma zahŕňa dobrodeniami a starostlivosťou. Aj teraz je tu len pre mňa a chce sa o mňa postarať.
  • Prežehnám sa a prosím Pána o jeho svetlo počas tejto modlitby. Pomaly si prečítam text..., vnímam každé slovo. Prečítam text aj druhýkrát a vrátim sa k tomu, čo ma najviac oslovilo.
  • Skúsim sa zaradiť medzi Ježišových pozorných poslucháčov a dovoliť mu, aby hovoril priamo mne.
  • Poprosím o to, po čom túžim. Tu to môže byť: prosiť o vnútorné poznanie toľkých prijatých dobier, aby som tým, že ich spoznám a uznám, viac miloval Pána a túžil mu slúžiť. (porov. DC, bod 233*)
  • Ježiš sa dnes predstavuje ako kráľ, ktorý pozýva požehnaných svojho Otca do kráľovstva a vyzdvihuje službu, ktorú prejavili jemu samému vo svojich bratoch a sestrách.
  • No ešte predtým nám v prvom čítaní oznamuje cez proroka Ezechiela to, že on sám poslúži nám: „Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich... Ja sám budem pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok...“ (Ez 34,11.15)
  • Predstavím si situácie, kde sa o mňa Boh postaral a stará... Kedy a ako som pociťoval jeho blízkosť? Vnímam, čo pre mňa robí aj cez druhých ľudí? Koho mi poslal, cez koho sa mi prihovoril, povzbudil? Vnímam, ako sa o mňa stará cez všetky stvorené veci, prírodu, okolnosti a pod.? (porov. DC, bod 236)
  • Sv. Ignác v Duchovných cvičeniach nazýva takéto uvažovanie Kontempláciou na dosiahnutie lásky... Keď si uvedomím, čo všetko Boh pre mňa už vykonal, čo koná a ako mi túži dať seba samého, uvažujem, čo by som ja zo svojej strany chcel ponúknuť jemu ako odpoveď lásky... (DC, bod 234)
  • To, na čo Ježiš v dnešnom evanjeliu upriamuje moju pozornosť, je práve služba jemu samému v tých, ktorí sú okolo mňa, ktorých stretám.
  • Na záver môžem prosiť Pána, aby moja služba, moja práca i každá pomoc druhým bola jednou veľkou odpoveďou lásky na jeho lásku a starostlivosť. Aj dnes. Zakončím modlitbou Otče náš.

*DC = skratka pre Duchovné cvičenia (Svätý Ignác z Loyoly)