4. adventná nedeľa - 24.12.2023

4. adventná nedeľa - 24.12.2023

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26-38

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • V tomto roku vychádza najkratší adventný čas, aký môžeme mať. Sväté omše sú dopoludnia slúžené ešte pri adventnom venci, horiacich štyroch sviecach na ňom a o pár hodín neskôr nám na polnočnej zaznejú slová 96 žalmu: „Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“
 • Čas meditácie, môjho dnešného stretnutia s milujúcim Bohom, prežijem v duchu bezprostredného očakávania Ježiša, Spasiteľa.
 • Pripravím sa a naladím na modlitbu pohľadom na štyri horiace sviece na adventnom venci, prípadne pozerám na plameň jednej sviece.
 • Poprosím Ducha Svätého o otvorenie mysle a srdca a prečítam si dnešné evanjelium.
 • Boží posol prichádza so správou od Boha, prichádza s radostnou zvesťou, „...ktorá bude patriť všetkým ľuďom“. Lk 2, 10
 • Boh sa chce stať človekom kvôli mne. Precítim tento dotyk Boha.
 • V predstave sa prenesiem do evanjeliového príbehu. Vnímam prítomnosť anjela Gabriela a Panny Márie a načúvam ich rozhovoru.
 • Čo hýbe mojím vnútrom?
 • Oslovuje ma Máriin postoj, jej veľkodušnosť, dôvera, spolupráca s Bohom? Vedie ma Boží Duch pri uvažovaní k žasnutiu nad Božou tvorivou láskou a spôsobom, ako nám ju komunikuje?
 • So všetkým, čo sa vo mne deje, vstúpim do rozhovoru s Bohom, mojím Pánom. Hovorím mu o mojej radosti z DARU, ktorým je pre mňa on sám a ďakujem mu za Máriu, jej ÁNO, ďakujem mu za jeho VTELENIE, za to, že sa kvôli mne stáva človekom...
 • S túžbou prijať radostnú zvesť, nechať ňou preniknúť celé svoje bytie i s prosbou, aby Božiu radostnú zvesť prijalo čo najviac ľudí, sa pomodlím modlitbu Otče náš.