Byť mužom múdrym a pokorným

Byť mužom múdrym a pokorným

Jozef bol múdry ako had a krotký ako holubica. Tak ho predstavuje kňaz Marko Durlák v knihe Žiť ako svätý Jozef. Vychádza z "reči na hore" v Matúšovom evanjeliu, kde Ježiš vyslovil aj túto radu: "Buďte opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice".

Hada si "takmer výlučne spájame s niečím zlým". Ježiš nám ho však predstavuje ako múdreho tvora. "V čom by táto jeho múdrosť mala spočívať?" Odpoveď sa usilovali nájsť viacerí cirkevní otcovia.

Bazil Veľký vidí múdrosť v spôsobe, akým sa had na nejakom tesnom mieste zbavuje starej kože. Hieronym si všíma, ako si bráni holý život a Augustín spomína, "že had kvôli tomu, aby odolal hlasu lovca, ktorý ho chce vylákať z úkrytu, jedno ucho si pritláča o skalu, kým druhé si zakrýva chvostom". Bazil dodáva, že "múdry ako had je ten, kto s rešpektom a rozvahou robí všetko možné pre to, aby získal poslucháča," a tak ho odklonil od hriechu a priviedol k Bohu.

"Múdrosť nie je to isté čo vzdelanie." Je to schopnosť správne použiť nadobudnuté vedomosti či dobre používať normálny zdravý rozum. "Jozef neurobil žiadny chybný krok. Túžil po múdrosti a chcel sa ňou riadiť tak veľmi, až sa jej napokon mohol doslova dotknúť a nosiť ju na rukách, tú Múdrosť, ktorá sa zaodela ľudským telom a prebývala medzi nami."

"Vlastnosti pokoja a mierumilovnosti boli vyjadrené holubicou už pri potope sveta." Ján Zlatoústy hovorí, že hnev sa vyháňa miernosťou. Podľa Bazila mierny ako holub je ten, "komu ani na um nezíde protiviť sa svojmu nepriateľovi" a za zlo sa odpláca dobrom. Príkladom krotkosti je Dávid. Jozef pochádzal z jeho rodu a "snažil sa konať podľa jeho vzoru. "Tichý, krotký Jozef, nezlomyseľný, netúžiaci po pomste - ako holubica."

Múdry človek by bez krotkosti mohol upadnúť do pýchy. "Ale aj krotkosť bez múdrosti je ohrozená." Môže sa ľahko zmeniť na naivitu, nerozumnosť až hlúposť. "Vedomá krotkosť je však cnosť vypestovaná, je to niečo ušľachtilé až hrdinské." Jozef tak bol schopný Márii neublížiť a prijať ju. "Múdrosť bez miernosti by ho pobádala vyplniť zákon a Máriu vydať na kameňovanie." Miernosť bez múdrosti by postavila spoločnosť proti nemu. 

Spojenie múdrosti s krotkosťou nazýva Ján Zlatoústy spravodlivosť. "Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý," hovorí Písmo. Nielenže nechcel Máriu potrestať, ale nechcel ju ani potupiť. Vidieť v ňom muža múdreho a slobodného od trýznivej vášne žiarlivosti. Jozef ide svojím postojom ponad zákon, chcel Máriu tajne prepustiť. 

Krotkosť nemožno zamieňať s flegmatickou pasivitou. Krotkosť či miernosť je cnosť, ktorú treba pestovať, je výsledkom našej námahy a premáhania pýchy. "Jozef dokázal svojím vlastným príkladom vychovať Ježiša, ktorý je vtelená Božia Múdrosť a ktorý bude chcieť túto krotkosť, miernosť či tichosť odovzdať ďalej aj svojim nasledovníkom." Matúšovo evanjelium zachytáva Ježišove slová: "Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom".

Parafrázujúc výpoveď staručkého Izáka z Knihy Genezis Marko Durlák píše: "Ježišovo učenie sprevádzané mocou a znameniami bolo skutočne Božie, ale výchova - tá bola Jozefova."

Inšpirovať sa láskavosťou, spravodlivosťou, mužskosťou a vierou svätého Jozefa pozýva kolektív autorov.

sr. Lenka CJ