Ježišu, dôverujem v Teba

Ježišu, dôverujem v Teba

"Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom pre duše a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Kiežby mohli pochopiť, že som pre ne najlepším otcom, že pre ne vytryskla z môjho srdca krv a voda ako z prameňa plného milosrdenstva," zachytáva Ježišove slová sestra Faustína Kowalská vo svojom Denníčku.

Ježiš dáva ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva pre milosti. Tou nádobou je jeho obraz s nápisom: Ježišu dôverujem v Teba. Nie v kráse farby ani štetca je veľkosť obrazu, ale v Ježišovej milosti. „Môj pohľad z toho obrazu je taký ako pohľad z kríža,“ hovorí Ježiš sestre Faustíne v mystických zjaveniach.

Dva lúče znamenajú krv a vodu - svetlý lúč predstavuje vodu, ktorá omilosťuje duše, červený lúč znamená krv, ktorá je životom duší. "Tieto dva lúče vyšli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, keď moje zomierajúce srdce bolo kopijou prerazené na kríži. Tie lúče zakrývajú dušu pred hnevom môjho Otca. Šťastný, kto bude žiť v ich tieni, lebo spravodlivá Božia ruka ho nezasiahne," vysvetľuje význam obrazu Ježiš. "Cez ten obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša."

Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k Božiemu milosrdenstvu. Milosrdenstvo je najvznešenejšou vlastnosťou Boha. "Aj keby hriechy duše boli čierne ako noc, ak sa hriešnik obráti k môjmu milosrdenstvu, vzdáva mi najväčšiu slávu a je cťou môjho umučenia. Keď duša oslavuje moju dobrotu, satan sa pred ňou trasie a uteká na samé dno pekla," povzbudzuje Ježiš.

"V každej duši konám dielo milosrdenstva. Čím väčší hriešnik, tým väčšie má právo na moje milosrdenstvo. Kto dôveruje môjmu milosrdenstvu, nezahynie, lebo všetky jeho záležitosti sú mojimi," dáva prísľub Ježiš. Zároveň žiada prejavovať milosrdenstvo svojim blížnym trojakým spôsobom: skutkom, slovom a modlitbou. "V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je viditeľným dôkazom lásky ku mne."

Ježiš túži, aby Sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. „V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylieva celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Ktorá duša pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí žiaden rozum ľudský ani anjelský."

Novéna, ktorú Ježiš nadiktoval sestre Faustíne, sa začína deväť dní pred Nedeľou Božieho milosrdenstva, na Veľký piatok. Ježiš vyzýva aj k častej modlitbe korunky. "Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť. Keď sa ju budú modliť tvrdošijní hriešnici, naplním ich duše pokojom a hodina ich smrti bude šťastlivá... Keď sa túto korunku budú modliť pri zomierajúcich, postavím sa medzi Otca a zomierajúcu dušu nie ako spravodlivý Sudca, ale ako milosrdný Spasiteľ."

Sviatok Božieho milosrdenstva bol vyhlásený pre celú Cirkev v deň svätorečenia sestry Faustíny 30. apríla 2000 pápežom Jánom Pavlom II. Každoročne sa slávi na druhú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva. 

sr. Lenka CJ