Kolokvium o sv. Ľudmile

Kolokvium o sv. Ľudmile

Svätá Ľudmila – príklad živej viery

Dňa 19. 3. 2022 na sviatok sv. Jozefa sa na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konalo kolokvium pri príležitosti 1100. výročia smrti sv. Ľudmily. Podujatie bolo súčasťou osláv 25. výročia vzniku Prešovskej univerzity v Prešove. Záštitu nad týmto podujatím prevzala Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, Congregatio Jesu na Slovensku a Klub sv. Ľudmily v Prešove. Zúčastnilo sa ho zaujímavé publikum, najmä ženy, ktorých patrónkou je sv. Ľudmila a tiež aj priatelia a priateľky tejto svätice.

V úvode podujatia si účastníci prostredníctvom krátkeho dokumentárneho filmu pripomenuli kľúčové životné udalosti týkajúce sa tejto prvej českej svätice, kňažnej, mučenice, ženy, s ktorou sa spájajú počiatky kresťanstva v Čechách. Peknou a priliehavou pesničkou Taký malý, taký veľký môžeš svätým byť sa nám predstavili dve najmladšie Ľudmilky. Úvodné slovo predniesol prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu – prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. Prvý príspevok s názvom Úcta k sv. Ludmile v českém národě v průběhu historie a dnes predniesla sr. Ludmila Matysková, KMBM, ktorá pôsobí v meste Dvůr Králové n. Labem. Príspevok podal prehľad o svätoľudmilskej úcte v rôznych obdobiach – v ranokresťanskom období, v období luxemburských panovníkov, v období baroka, osvietenstva i národného obrodenia. Taktiež predstavil aj súčasnú úctu sv. Ľudmily, ktorej vrcholom boli oslavy pri príležitosti 1100. výročia jej smrti.

Druhý príspevok s názvom Život a dielo svätej Ľudmily v kontexte pokresťančenia národa z pera pátra jezuitu Felixa Kadlinského predniesla sr. Ľudmila Murínová, CJ. Príspevok predstavil významné udalosti českého národa, ktoré sa spájajú s prvou českou sväticou – svätou Ľudmilou. Analyzoval dôležité etapy jej života ako aj prínos pre súčasnú dobu. Kľúčovým zdrojom pre spracovanie príspevku sa okrem iných historických prameňov stalo dielo pátra Felixa Kadlinského, SJ, významného českého barokového básnika, spisovateľa, prekladateľa, profesora teológie a prírodných vied, člena jezuitského rádu (*18. 10. 1613, Horšovský Týn – † 13. november 1675, Uherské Hradiště) s názvom Život svätej Ľudmily, rodičky, mučenice a českej patrónky, ktoré bolo vydané po dvadsiatich siedmich rokoch od jeho smrti – v r. 1702. Dielo je napísané v švabachu. Po tomto bloku prednášok nasledovala diskusia a prestávka.

V rámci ďalšieho bloku nám prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, ThDr. z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach zanechal virtuálnu prednášku s názvom Svatá Ludmila ve světle legend. Príspevok s názvom Zákon Krista – lex caritatis u kňažnej sv. Ľudmily predniesol ThDr. Daniel Boleš, PhD. V pútavom rozprávaní predstavil dve fázy života kňažnej Ľudmily. Prvú etapu, v ktorej vykreslil luxus a pôžitky vyplývajúce z jej postavenia a druhú – proces očisty, ktorá vyvrcholila martýriom. Analyzoval telesnú a duchovnú zložku tejto svätice a poukázal na význam Kristovej náuky v ľudskom živote.

Príspevok doc. ThDr. Radovana Šoltésa, PhD. s názvom Vidieť Boha vo všetkých veciach – svätosť a naša premena predniesla sr. Edita Príhodová, CJ. Príspevok bol zameraný na myslenie, ktoré je postavené na výkone a sebaprekonávaní, čo je v protiklade s víziou Krista o plnom živote. Po tomto bloku opäť nasledovala diskusia a po nej predstavenie Klubu sv. Ľudmily. Pri jeho zrode stáli viaceré Ľudmily – najmä odchovankyne saleziánskeho spoločenstva. Dôležitou dušou tohto spoločenstva, ktorá sa stará najmä o duchovnú stránku, je sr. Jana (krstným menom – Ľudmila) Papcunová, CJ a ďalšie Ľudmily – členky prešovského farského spoločenstva. V tomto spoločenstve sa zrodila aj samotná myšlienka zorganizovať toto podujatie. Klub sv. Ľudmily predstavila jedna z jeho členiek – Ľudmila Eliášová. Celé kolokvium moderovala PaedDr. Ľudmila Tobiášová Rovňáková, za čo jej patrí veľká vďaka.

Po skončení podujatia nasledovalo príjemné posedenie so vzácnymi hosťami pri chutnom obede.