Narodenie Pána - 25.12.2022

Narodenie Pána - 25.12.2022

Hľa, Pán ohlasuje až po končiny zeme: „Povedzte dcére Siona: Hľa, prichádza tvoj spasiteľ. Hľa, jeho odmena s ním a jeho trofeje pred ním. Budú ich volať: Svätý ľud, Pánom vykúpení. A teba budú nazývať: Vytúžená, Mesto neopustené.“                  

Iz 62, 11-12

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • V deň oslavy príchodu nášho Spasiteľa sa stíšim, môžem si predstaviť ticho noci, v ktorej sa narodil... jas hviezd... chlad... Máriu a Jozefa v betlehemskej maštali, očakávajúcich narodenie Ježiša... Predstavím si tam aj seba, ako čakám spolu s nimi na narodenie Božieho Syna....
  • Čo prežívajú Jozef a Mária a čo prežívam ja dnes?
  • Do môjho čakania mi zaznievajú slová proroka Izaiáša: „Povedzte dcére Siona: Hľa, prichádza tvoj spasiteľ...“ Celý úryvok si pomaly, pozorne prečítam a načúvam, akú ozvenu vo mne vyvoláva...
  • O čo chcem zvlášť prosiť? Vyjadrím Pánovi svoju prosbu.
  • Potom ďalej pozorujem udalosť príchodu Spasiteľa v maštali... najčistejšia láska Boha v špine, v chlade, v biede...  zjavuje sa ako malé, bezbranné dieťa, lebo Bohu je všetko možné a všetko smie...
  • Jozef a Mária prví vítajú Božieho Syna... nežne ho berú do náručia, ovinú plienkami a ukladajú do jasieľ, starajú sa, aby mu bolo teplo...
  • Delia sa s ním o všetko. Znášajú s ním nepohostinnosť, úbohé bývanie, chlad. Možno prežívajú aj neistotu, pochybnosti, či niekde neurobili chybu, že je to takto... Pozorujem spolu s nimi jeho prvé okamihy na svete, ako je Boh ako dieťa celkom závislý na človeku... Chcem niečo pre neho urobiť ?
  • Dovolím Márii, aby mi ho na chvíľu dala do náručia... Čo prežívam, keď ho držím v náručí? K čomu ma to pohýna? Chcem mu niečo povedať?
  • Môžem ostať v tichu adorovať tvár (môjho) Spasiteľa v krehkom dieťatku... Boh sa mi zveruje do rúk, aby som sa nebála zveriť do jeho rúk. Stáva sa dieťaťom človeka, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi – Božími synmi a dcérami. Jeho odmena, jeho trofeje, naša nová, vykúpená identita...

Boh povedal skrze svojho Syna – Večné Slovo – svetu

svoje posledné, najhlbšie a najkrajšie slovo,

ktoré už nemožno vziať späť,

lebo je to konečný Boží čin,

lebo je to sám Boh vo svete.

A to slovo znamená:

Milujem vás, teba a celé ľudstvo.

(Karl Rahner, SJ)