Nedeľa Najsvätejšej Trojice - 12.6.2022

Nedeľa Najsvätejšej Trojice - 12.6.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

Jn 16, 12-15

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vnútorne sa stíšim a uvedomím si, že je na mňa sústredený pohľad celej Najsvätejšej Trojice – pozerá na mňa Otec, ktorý ma stvoril; Syn, ktorý ma vykúpil; a Duch Svätý, ktorý ma posväcuje. Môžem počúvať, čo hovoria božské osoby o mne, o mojom živote... A potom to obrátim na seba, aby som z ich slov niečo vyťažil. (porov. DC 107)
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť – tu to môže byť: Prosím o milosť, aby Božia láska a pravda boli rozliate v mojom srdci skrze Ducha Svätého, ktorého som dostal.
  • Ešte raz si pomaly prečítam text dnešného evanjelia. Vnímam, ako je v ňom opísané pôsobenie celej Najsvätejšej Trojice. Ježišovi záleží na tom, aby som rozumel sebe samému, životu, Bohu, preto mi chce poslať Ducha pravdy; Duch Svätý na mňa zostupuje a v láske ma uvádza do „plnej pravdy“; Otec  je „vlastníkom“ všetkého, ale dáva to Synovi a skrze Syna chce obdarovať nás – „z môjho vezme a zvestuje vám“.
  • Aká bude moja odpoveď na Božiu veľkodušnosť a lásku? Ak chcem prijať Ducha pravdy, potrebujem sa otvoriť novému pohľadu na svoj život, na seba samého, dovoliť Duchu pravdy, aby vstúpil do každej oblasti môjho života a neurčovať mu, kam môže vstúpiť a kam nie, čo vo mne môže vykonať a čo nie.
  • Vyberiem si jednu oblasť môjho života, napr. vzťah s Bohom; vzťahy s ľuďmi; oblasť, v ktorej prežívam sám v sebe najviac napätia alebo nejaké vnútorné zranenie v mojom živote. Nechám „vyplaviť“ všetky pocity, ktoré sú s tým spojené – pravdivo ich pomenujem. Keď zápasím s hnevom, sebaľútosťou, žiarlivosťou alebo čímkoľvek, čo ma okráda o vnútorný pokoj, urobím rozhodnutie, že sa chcem toho zrieknuť. Potrebujem to urobiť, aby som mohol prijať Boží pohľad – pohľad Boha, ktorý ma miluje a prijíma, a tým ma uschopňuje prijať seba, druhých a okolnosti môjho života.
  • Môžem o tom všetkom rozprávať s Otcom, Synom a Duchom Svätým a na záver sa pomodlím modlitbu Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.