Nedeľa Najsvätejšej Trojice - 4.6.2023

Nedeľa Najsvätejšej Trojice - 4.6.2023

Mojžiš včasráno vstal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán; v rukách mal dve kamenné tabule.  Keď Pán zostúpil v oblaku, Mojžiš sa postavil k nemu a vzýval Pánovo meno. Potom Pán prešiel popred neho a volal: "Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný.  Tu sa Mojžiš rýchlo vrhol na zem, poklonil sa  a povedal: "Ak som, Pane, našiel milosť v tvojich očiach, prosím, poď s nami, Pane! Je to síce ľud nepoddajnej šije, ale odpusť nám naše previnenia a hriech a prijmi nás za svojich!"

Ex 34, 4b-6.8-9

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vnútorne sa stíšim a uvedomím si, že je na mňa sústredený pohľad celej Najsvätejšej Trojice – pozerá na mňa Otec, ktorý ma stvoril; Syn, ktorý ma vykúpil a Duch Svätý, ktorý ma posväcuje. Môžem počúvať, čo hovoria božské osoby o mne, o mojom živote... A potom to obrátim na seba, aby som z ich slov niečo vyťažil. (porov. DC 107)
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť – tu to môže byť: Prosím o hlbokú vieru v tajomstvo Najsvätejšej Trojice a o dar lásky, ktorá prúdi medzi božskými osobami – Otcom, Synom a Duchom Svätým.
  • Pomaly si prečítam opis stretnutia Boha s Mojžišom na Sinaji a všímam si, aké kroky robí Mojžiš a čo robí Boh, aby sa toto stretnutie uskutočnilo: „Mojžiš vystúpil na vrch Sinaj ...“; „Pán zostúpil v oblaku...“ Pozriem sa na seba a uvažujem, čo robím pre to, aby som sa stretol s Bohom.
  • Napriek tomu, že život Najsvätejšej Trojice zostáva tajomstvom, Boh mi dnes poodhaľuje niečo z tohto tajomstva a dáva mi spoznať, aký je: „Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný.“ Pozriem sa na moju skúsenosť s Bohom počas posledných týždňov alebo mesiacov a pripomeniem si situácie, v ktorých som zažil, že Pán je milostivý, láskavý, zhovievavý, milosrdný, verný.
  • Pripomeniem si, čo ma čaká v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch... a spolu s Mojžišom pozvem Otca, Syna a Ducha Svätého do môjho života: „Ak som, Pane, našiel milosť v tvojich očiach, prosím, poď so mnou, Pane! ... a prijmi ma za svojho.“
  • Na záver sa môžem pomodliť modlitbu k Najsvätejšej Trojici:

Sláva buď Bohu Otcovi, 

ktorý ma svojou všemohúcnosťou vyviedol z ničoty 

a stvoril na svoj obraz. 

Sláva buď Bohu Synovi, 

ktorý ma skrze svoje milosrdenstvo vykúpil

a otvoril mi brány nebies. 

Sláva buď Bohu Duchu Svätému, 

ktorý ma svojou milosťou posvätil pri svätom krste 

a ešte neprestajne posväcuje nespočetnými milosťami, 

ktoré každodenne prijímam z  jeho nekonečného dobrodenia. 

Sláva buď všetkým trom božským osobám, 

Najsvätejšej Trojici, ako bolo na počiatku, 

tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.