Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - 17.4.2022

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - 17.4.2022

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov.

Jn 20, 1-10

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • „Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja!“ – v tomto duchu sa postavím pred Boha, ktorý mi chce darovať radosť, hlbokú vnútornú radosť, ktorú mi nikto nemôže vziať. K tejto radosti ma viedol cez celé obdobie pôstu a cez prežívanie Veľkonočného trojdnia. Pripomeniem si to, čo sa ma najviac dotklo počas posledných troch dní a poďakujem Bohu.
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť. Tu to môže byť: Prosím o milosť, aby som spoznal zmŕtvychvstalého Krista v udalostiach môjho života a aby ma toto poznanie priviedlo k radosti.
  • Aj keď dnes slávime Ježišovo zmŕtvychvstanie, pre tých, ktorí sa prebudili do „prvého dňa v týždni“, neboli udalosti nového rána vôbec jasné, práve naopak, nechápali, čo sa deje. Predstavím si Máriu Magdalénu, ktorá kráča k hrobu..., ešte je tma..., vnímam, čo sa odohráva v jej vnútri..., nájde odvalený kameň... Čo prežíva?
  • Zrazu sa všetci účastníci dnešného evanjeliového textu dávajú do pohybu. Mária „bežala“ a prišla k Petrovi a Jánovi. Oni „bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie“. Potom „prišiel“ aj Šimon Peter... Toto ráno je charakterizované „sústavným a dramatickým chodením sem-tam a hľadaním toho, ktorý tu nie je, ale je prítomný“. (Massimo Grilli) 
  • Aké sú moje skúsenosti s hľadaním Pána v udalostiach môjho života? Neprestávam ho hľadať, keď nájdem „hrob prázdny“, keď mám pocit, že ma opustil?
  • Verím tomu, že aj keď necítim jeho prítomnosť, on je vo všetkom stále prítomný? Toto môže byť vedomé prežívanie Ježišovho zmŕtvychvstania v mojom živote.

Rozhovor: Porozprávaj sa so zmŕtvychvstalým Kristom o tvojich skúsenostiach jeho hľadania; povedz mu o situáciách tvojho života, v ktorých si ho objavil ako Vzkrieseného.