Slávnosť Najsvätejšej Trojice - 30.5.2021

Slávnosť Najsvätejšej Trojice - 30.5.2021

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16-20

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Pán Ježiš je s nami až do skončenia sveta. V jednote s Duchom Svätým, vedení otcovskou rukou láskavého Boha, skloňme sa pred tajomstvom Trojice. (Z úvodu k spoločným modlitbám veriacich na dnešnú slávnosť.)
  • Po chvíľke ticha strávenej vo vnútornej poklone trom božským osobám si prečítam text evanjelia a vnímam, aká túžba/prosba sa vo mne vynára.
  • Predstavím si vrch v Galilei, kam odišli jedenásti apoštoli, a v duchu sa k nim pripojím.
  • Ako momentálne prežívam svoj vzťah k Bohu? Verím či pochybujem?
  • Ježiš vstupuje do blízkosti apoštolov. On stojí aj v mojej blízkosti a hovorí: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 18-20).
  • K čomu ma tieto Ježišove slová pozývajú?
  • My sami „sme miestom, ktoré si Boh vybral za svoj príbytok. Duchovný život pozostáva vo vytvorení priestoru, v ktorom Boh môže prebývať a zjavovať svoju slávu“ (Henri J. M. Nouwen).
  • V rozhovore poďakujem za dar krstu, za to, že smiem byť miestom, v ktorom je Boh-Trojica prítomný. On ma pobáda ísť medzi iných, aby aj cez môj život a slová mohol byť stále viac objavovaný i oslavovaný.
  • Moje dnešné rozjímanie ukončím modlitbou Sláva Otcu.