Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa - 31. 12. 2023

Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa - 31. 12. 2023

Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi, a upevnil právo matky nad synmi. Kto si váži otca, očisťuje sa z hriechov; bude sa ich zdržiavať a bude vyslyšaná jeho každodenná modlitba. A zbiera poklady ten, kto má v úcte matku. Kto si váži otca, bude sa radovať zo svojich detí a budú vyslyšané jeho modlitby. Kto si váži otca, bude dlho žiť, a kto poslúcha otca, potešuje matku. Syn môj, buď oporou svojmu otcovi v starobe a nezarmucuj ho, kým je nažive. Ak slabne na mysli, buď trpezlivý a nepohŕdaj ním, kým ty si pri plnej sile. Nezabudne sa ti, že si mal súcit s otcom, odráta sa ti z hriechov, ktoré si napáchal.

Sir 3, 3-7; 14-17a

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vnútorne sa stíšim a uvedomím si, že som tu, pred Bohom Otcom, ktorý kvôli mne poslal na svet svojho Syna. On prijal na seba ľudskú prirodzenosť, aby sa mi stal podobným vo všetkom okrem hriechu.
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť. Prosím, aby ma pohľad na Nazaretskú rodinu priviedol k vďačnosti za rodinu, z ktorej som vyšiel a v ktorej teraz žijem.
  • V duchu sa prenesiem do Nazareta, predstavím si miesto, kde sa odohráva rodinný život Jozefa, Márie a Ježiša. Môžem si predstaviť chudobný dom, jeho zariadenie, tesársku dielňu... Potom sa pozriem na Jozefa, Máriu a Ježiša –  čo robia, o čom rozprávajú, vnímam atmosféru nazaretského domu. Čo ma najviac oslovuje? Čo sa ma najviac dotýka?
  • Potom sa pozriem na rodinu, z ktorej som vyšiel. Spomeniem si na jej členov – živých aj zomrelých; pripomeniem si pekné chvíle, povzbudivé slová, príklad života rodičov... Postupne sa pozerám na mojich rodičov a súrodencov a pripomeniem si ich dary, dobré vlastnosti, spoločné zážitky a ďakujem Bohu za to, že sú alebo boli súčasťou môjho života.
  • Pripomeniem si aj ťažké a bolestné chvíle v rodine, nezhody a konflikty... Prosím Boha o odpustenie za seba aj za členov rodiny; prosím o uzdravenie vzťahov, zranení.
  • Potom sa pozriem na seba a uvažujem nad tým, aký vplyv mala moja rodina na môj život. Aké dedičstvo som si priniesol do mojej súčasnej rodiny – fyzickej alebo duchovnej? Urobím rozhodnutie, že sa chcem usilovať priniesť do môjho spoločenstva (komunitného alebo rodinného) to najlepšie, čo som získal vo svojej rodine.
  • Na záver sa pomodlím modlitbu z dnešnej liturgie:

„Bože, ty si nám dal Svätú rodinu ako žiarivý vzor; láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach, a tak dosiahli večnú odmenu v tvojom nebeskom domove. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.