Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - 31.3.2024

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - 31.3.2024

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘“ Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.

Mk 16, 1-8

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Pripravím si miesto na modlitbu. Ak mám doma sviecu z Veľkonočnej vigílie, zažnem si ju, alebo použijem inú sviecu. Pozerám chvíľu na svetlo, ktoré svieca vyžaruje, a prežehnám sa.
 • Poprosím Ducha Svätého, aby mi svojím svetlom osvietil myseľ i srdce a pomohol nazerať na udalosť opísanú v dnešnom evanjeliu. Pomaly si ho prečítam.
 • Nechám sa vtiahnuť do deja, premietam si ho v mysli a uvažujem nad tým, čo sa udialo...
 • Tri ženy sprevádzali Ježiša na krížovej ceste a jedna z nich, Mária Magdaléna, sa dostala až do jeho blízkosti pod kríž. (porov. Jn 19,25)
 • V sobotu v ženách doznievalo, čo videli, počuli a čo prežili spolu s trpiacim Ježišom. Na ďalší deň, hneď skoro ráno, vybavené voňavými olejmi idú pomazať mŕtve Ježišovo telo.
 • Prichádzajú k hrobu a nahlas zdieľajú svoju najväčšiu starosť.
  Prísť na miesto ešte neznamenalo hneď aj vidieť. Ich oči boli akoby zastreté.
 • Na veľké prekvapenie a iste i potešenie bol vchod do hrobu voľný.
 • Namiesto mŕtveho Ježišovho tela nachádzajú ženy v hrobe mladíka, ktorý ich svojimi slovami povzbudzuje a zvestuje im radostnú zvesť o tom, že Ježiš žije: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili.“
 • Prázdny hrob bol znamením, ale ešte nie posolstvom. Až stretnutie so Zmŕtvychvstalým robí toto znamenie zrozumiteľným. Stretnutie je však možné len vtedy, ak je srdce pripravené vidieť a uveriť. (z komentára k evanjeliu z nemeckého misála)
 • Nechám sa obdarovať milosťou veľkej radosti z víťazstva zmŕtvychvstalého Ježiša.
 • V rozhovore s Ježišom poďakujem za všetko, čo z lásky ku mne vykonal.