Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - 9.4.2023

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - 9.4.2023

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.

Jn 20, 1-9

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Postojím chvíľu v tichu v predstave pri Ježišovom prázdnom hrobe a nechám upokojiť svoje srdce, myseľ, ducha i telo. Zhlboka sa nadýchnem a vydýchnem. Zopakujem to niekoľkokrát. Potom nechám na seba dopadať lúče vychádzajúceho slnka a vdychujem vôňu prebúdzajúcej sa prírody. (Ak sa mi dá, urobím si túto prípravu na modlitbu vonku v záhrade...)
  • Po úvodnej príprave sa prežehnám a poprosím Ducha Svätého o svetlo, aby ma viedol a aby tento čas rozjímania o zmŕtvychvstaní Ježiša bol na Božiu slávu.
  • Čo sa ma v prečítanom texte dnešného evanjelia najviac dotýka? Aká túžba/prosba chce sprevádzať moje dnešné uvažovanie?
  • Vrátim sa v predstave k hrobu a pozerám, ako k nemu prichádza Mária Magdaléna. Vnímam prekvapenie na jej tvári, keď nájde odvalený kameň a ako uteká od hrobu priamo k Šimonovi Petrovi a Jánovi a vypovedá, čo ju hlboko zasiahlo; nenašla v hrobe svojho Pána.
  • Pozerám vnútorným zrakom na apoštolov, ako sa po vypočutí posolstva Márie Magdalény náhlia k hrobu. Ján je rýchlejší ako Peter, ale čaká na neho a nechá ho prvého vstúpiť dovnútra. Pohľad jedného apoštola a potom aj druhého spočinie na položených plachtách a zvinutej šatke...
  • Ján videl a uveril, čítam v evanjeliu, i keď sa ešte so zmŕtvychvstalým Ježišom nestretol.
  • Je to práve milujúci, ktorý dokáže vycítiť, že milovaný nesmie byť jednoducho stratený, ale musí byť zachránený. Láska chce večnosť. Keďže pochádza od Boha a robí ľudí podobnými Bohu, dokáže preklenúť priepasť medzi životom a smrťou. (Thomas Dietrich).
  • V rozhovore poprosím apoštola Jána, aby mi vyprosil u Boha milosť pristupovať k zmŕtvychvstalému Ježišovi, ale aj k vlastnej nádeji na vzkriesenie cez skúsenosť lásky.
  • Meditáciu zakončím poďakovaním sa Bohu za dar jeho nekonečnej milujúcej pozornosti voči mne, za moje/naše vykúpenie.