Modlitba odovzdanosti Mary Ward

Pane, tu sú moje ruky,
vlož do nich čo chceš,
vezmi si z nich, čo chceš,
veď ma, kam chceš.

Som tvoja služobnica
ochotná ku všetkému.

 

Vyznanie lásky

Ja milujem ťa, Ježiš, Ježiš môj,
nie preto, že je nebo podiel môj,
nie preto, že bez lásky, Ježiš, k tebe
len peklo pripravuje človek sebe.

Lež preto milujem ťa v každom čase,
že si zomrel na kríži ku mojej spáse.

Tam trpel si pre mňa klincov bôľ,
tam kopijou môj hriech ťa prebodol.

A nepriateľov posmech, zúrenie
a úzkosť horkú, smrti trápenie
si znášal pre mňa... život za mňa dal,
by si moju hriešnu dušu ratoval.

A ja by som nemala ťa milovať?
A srdce celé tebe darovať?
Nie. Keby nebolo aj nebies vlasti,
ani pekla hrôzyplné strasti,
aj vtedy chcem, by láska moja čistá
bez zisku plápolala k Srdcu Krista.

Len preto, že môj Spasiteľ a Pán
je moja Láska – Ježiš – Ježiš sám!

 

Za neznáme sväté ženy

Ďakujeme ti, Bože, za dejiny, za udalosti, ktoré nás formovali, za všetkých, ktorí nám darovali svetlo a nádej, ktorí nás viedli tam, kde dnes stojíme.
Spomíname si na tisícky žien, ktoré žili pred nami.
Na mlčanlivú modlitbu, službu, život a umieranie tých, ktoré už nepoznáme.

Blahoslavené ste, ktoré ste boli zvyknuté nekonať zo strachu, ale iba z lásky.
Blahoslavené ste, ktoré ste zažili, že Duch Boží dáva mier a hlboký pokoj.
Blahoslavené ste, ktoré ste spoznali dary Božie a boli ste za to povďačné.
Blahoslavené ste, ktoré ste boli ochotné radostne sa učiť od každého.
Blahoslavené ste, ktoré ste nekonali unáhlene, ale všetko ste si zvážili v pokoji.
Blahoslavené ste, ktoré ste verne a starostlivo vykonali zverené.

Požehnané ste, ktoré ste sa nenechali odporom odstrašiť od dobra.
Požehnané ste, ktoré ste verili v pokojnej dôvere aj v zmätených časoch, že sa presadí Božia vôľa.
Požehnané ste, ktoré ste pôsobili v pokoji, radosti a veľkodušnosti.
Požehnané ste, ktoré ste zostali verné priateľom.
Požehnané ste, ktoré ste odkryli slobodu a vzťahovali všetko na Boha.
Požehnané ste, ktoré ste v každom čase milovali a hovorili pravdu.

Šťastné ste, ktoré ste si všetko, čo ste videli a počuli, vysvetlili dobre.
Šťastné ste, ktoré ste všetko a celkom z celého srdca odpustili.
Šťastné ste, ktoré ste správne vybavili každodenné záležitosti.
Šťastné ste, ženy plné sily a odvahy, ktoré ste na tom mieste, kde ste boli postavené, uskutočnili to, čo ste považovali za dobré.

Vzývame vás, sväté ženy, ktoré ste nás predišli, ktoré ste nám odovzdali Božie slovo: proste za nás, aby nám bola darovaná milosť byť aj v našich časoch ženami s víziami a odvahou na chválu a slávu Božiu. Amen.

 

Modlitby žehnania konkrétnym ľuďom

Otče, Ty si nás zjednotil v Kristovom mene. Ďakujeme Ti, že je v našej rodine/našom spoločenstve (meno...). Je pre nás obohatením dobro, ktoré si do nej vložil, pretože si ju miloval ešte pred stvorením sveta. Daruj jej svoju milosť, požehnanie a lásku, nech sa raduje v Tebe a nech jej srdce nájde v Tebe pokoj a silu. Odpusť jej všetky ľudské slabosti, zveľaďuj krásu jej duše a daj rozkvet jej poslaniu, aby bolo na Tvoju väčšiu slávu. Amen.

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za (meno ...), za všetky dary, krásu duše a za schopnosti. Chválime Ťa a prosíme, požehnaj ju/ho, celý jej/jeho život, daruj jej/mu istotu svojej prítomnosti, svoj pokoj, požehnanie. Sprevádzaj ju/ho v poslaní, buď jej/mu pomocou v práci, osvecuj ju/ho svetlom Ducha Svätého a nám daj otvorené oči a srdce, aby sme jej/mu vedeli prejaviť úctu, lásku a radosť z toho, že je s nami. Amen.

Pane, voláš k sebe všetkých unavených a si im posilou. Pozri svojim pohľadom na (meno...), na všetky jej/jeho starosti, boje aj radosti, na jej/jeho lásku voči tebe aj k nám a priviň si ju/ho na svoje srdce. Daj, aby sme si vedeli nasledovať príklad jej/jeho lásky k Tebe, aby sme Ti boli vďační za to, že je s nami. Prosíme, požehnaj ju/ho, obdaruj milosťou a láskou, pokojom a radosťou a buď jej/jeho silou. Amen.

Duchu Svätý, Ty si vložil do srdca (meno...) svoje povolanie. Ďakujeme Ti za tento dar a za všetky dary, ktorými ju/ho denne obohacuješ a napĺňaš. Prosíme, daj nech prežíva radosť a šťastie zo svojho zasvätenia, nech Ťa očakáva s radostným srdcom a pre nás nech je svedectvom Tvojej lásky. Aj nám daj milosť, aby sme boli pre ňu/neho povzbudením v ťažkých chvíľach, a aby sme ju/ho svojím prístupom vedeli uistiť o Tvojej blízkosti. Amen.