Domáca liturgia Božieho slova v domácej cirkvi

Nový koronavírus postupne napádal jednotlivé krajiny Európy a aj Slovensko. Nepýtal sa, či sme pripravení, zasiahol nás a náš život sa zmenil z hodiny na hodinu. Rýchlo zavedené prísne opatrenia zasiahli ako jednu z prvých aj Cirkev, keď vyšlo nariadenie nesláviť omše s účasťou Božieho ľudu. Rozhodnutie bolo náhle, bolestivé, neočakávané, nové. Prázdno, ktoré vzniklo po rozhodnutí o prerušení verejného slávenia omší v kostoloch, veľmi rýchlo zaplnili médiá a sociálne siete. Ponuka živých prenosov svätých omší sa rozšírila a okrem omší sú vysielané aj modlitby ruženca, litánií, adorácie. Na internete si môžeme nájsť kázne, ale aj slová povzbudenia otcov biskupov, kňazov, rehoľníkov a tiež rôzne zamyslenia. Všetko nás to spája v modlitbe aj na diaľku. Vyzval nás k tomu aj Svätý Otec a na slávnosť Zvestovania Pána sme sa spoločne modlili „Otče náš“. Je tu teda veľa dobrých nápadov a iniciatív.

Mnoho zo života Cirkvi sme však takto premiestnili do televízie, smartfónu či tabletu. Určite nie sme odkázaní len na komunikačné prostriedky a mnohí si nachádzame čas aj na osobnú alebo spoločnú modlitbu. Môžeme sa zastaviť a nájsť si čas, ktorý nám doposiaľ tak veľmi chýbal, a hlavne v rodine. Rodinu nazývame domácou cirkvou. Prežívaný čas epidémie môžeme vnímať aj ako dar a príležitosť ešte viac zakúšať a prehĺbiť tento rozmer Cirkvi, ktorú tvoria jednotlivé rodiny. Ako pokrstení sme živým Kristovým telom, tvoríme domácu cirkev, ktorá je živá a je v spoločenstve s celou Cirkvou. A každá domáca cirkev je teraz pozvaná prežívať domácu liturgiu.

To, čo môžeme dnes ako živá domáca cirkev v našich domovoch urobiť, je sláviť liturgiu slova a dovoliť Bohu, aby nás nasýtil svojím slovom. Pri každej sv. omši sme na začiatku pozvaní stíšiť sa a pripraviť na počúvanie Božieho slova a na slávenie Eucharistie. Aj keď v tomto čase nemôžeme prijímať Eucharistiu, stále sa však môžeme sýtiť Kristom, ktorý sa nám dáva poznávať cez slová Písma, aby nám zapálil srdce ako Emauzským učeníkom. Potom ako sa stretli s Pánom a spoznali ho, pýtali sa: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ (Lk 24, 32)

Toto obdobie nám môže pomôcť objaviť naše židovsko-kresťanské korene. V počiatkoch Cirkvi sa liturgia slávila po domoch a v židovskej tradícii sa vo veľkej miere aj dnes slávi v rodine. Sám Ježiš nám v evanjeliu hovorí: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 20)

Vo viere v živú prítomnosť Krista v Písme, v nás a medzi nami, prijmite naše pozvanie sláviť domácu liturgiu slova v tomto čase, keď nemôžeme prísť na spoločné slávenie do chrámov. Bohoslužba slova je aj prípravou na prijatie Krista v Eucharistii. Možno teraz táto príprava trvá dlhšie, ale s o to väčšou radosťou budeme môcť prijať Krista, keď sa naše chrámy opäť otvoria.

Slobodne toto pozvanie zdieľajte s ďalšími rodinami a rozšírme tak naše srdce, prehĺbme naše vnímanie slávenia a naše vedomie, že rodina je domácou cirkvou. Tak sa chudoba, ktorú mnohí pociťujú kvôli nemožnosti zúčastniť sa sv. omše, môže stať pre nás bohatstvom. Ponúka sa nám novosť, ktorú smieme objaviť, novosť, o ktorej hovorí prorok Izaiáš: „PÁN hovorí: »Hľa, ja tvorím nové nebo a novú zem.«“ (Iz 65,17)

 

Materiál slávenia domácej liturgie Slova si môže stiahnuť v PDF

Komentáre k nedeľným čítaniam nájdete na stránke Katolíckeho biblického diela

Liturgické čítania sú na stránke lc.kbs.sk