Poskytované služby

Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa, Prešov poskytuje sociálne služby v súlade s §35 a §38 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

V zmysle §35 citovaného zákona v zariadení pre seniorov (ZpS) sa poskytuje sociálna služba:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách alebo 
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Podľa §38 sa v domove sociálnych služieb (DSS) poskytuje sociálna služba pobytovou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku ak je táto osoba

  • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 alebo
  • nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č.3

Podľa §39 sa v špecializovanom zariadení (ŠZ) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe,

  • ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa

V zariadení pre seniorov , domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa služby poskytujú pobytovou formou celoročne.

V roku 2020 bola zapísaná zmena vo Výpise z Registra poskytovateľov sociálnych služieb:

  • Domov sociálnych služieb       5 prijímateľov
  • Špecializované zariadenie     10 prijímateľov
  • Zariadenie pre seniorov         20 prijímateľov