Poskytované služby

Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa, Prešov poskytuje sociálne služby v súlade s §35 a §38 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

V zmysle §35 citovaného zákona v zariadení pre seniorov (ZpS) sa poskytuje sociálna služba:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách alebo 
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Podľa §38 sa v domove sociálnych služieb (DSS) poskytuje sociálna služba pobytovou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku ak je táto osoba

  • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 alebo
  • nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č.3

V zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb sa služby poskytujú pobytovou formou celoročne.

V roku 2015  bola zapísaná zmena vo Výpise z Registra, kde sa navýšil počet miest v zariadení pre seniorov na počet 10, počet miest v domove sociálnych služieb je 22.