Podmienky a postup prijímania

Pred podaním žiadosti do zariadenia pre seniorov alebo domova sociálnych služieb  si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, MÚ – odbor sociálnych služieb - v mieste trvalého bydliska, alebo na Prešovskom samosprávnom kraji – PSK odbor sociálny. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. Tlačivo si môžete stiahnuť z  webovej stránky mesta – obce – PSK , alebo si ho môžete priamo vyzdvihnúť na podateľni. Sociálny pracovníci a posudkový lekár  vystavia na základe hodnotenia a posudzovania zdravotného stavu fyzickej osoby ako aj hodnotenia a posudzovania odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a 4 v zákone o sociálnych službách  Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorého je vydané Rozhodnutie

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, si podá občan Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v príslušnom zariadení sociálnych služieb, podľa druhu služby, na ktorú má vydané rozhodnutie. K žiadosti priloží právoplatné Rozhodnutie (fotokópiu).

MÚ – odbor sociálnych služieb, alebo PSK ( vždy záleží od druhu poskytovanej služby)  zašle list, v ktorom žiada o poskytnutie sociálnych služieb konkrétne menovanej osobe od stanoveného dátumu vybranému zariadeniu, ktoré si občan vybral a dané zariadenie má voľnú kapacitu.

Ak je kapacita neobsadená a máme zaregistrovanú žiadosť o prijatie, kontaktujeme žiadateľa o možnostiach realizácie nástupu do zariadenia CJ, SP – Dom sv. Jozefa a uzatvorenia zmluvy.

 

Pre viac informácií kontaktujte:

Mgr. Vargová Jana, sr. Zuzana  CJ

tel. : 051 74 62 919

mobil : 0915 205 997

e-mail: domsvjozefa@gmail.com